PÍŠŤALA

Vyhlášena přírodní památkou v roce 1987. Výměra 16,25 ha.
Mapa

Skalní útvar v lese okolí kóty 447 m n. m., jihozápadně od Černé Vody, asi 1 km západně od zříceniny hradu Kaltenštejn.

Skalní útvar dokumetující zvětrávání terénních útvarů v žule.
Drobné tvary (skalní mísy, sedadla, žlábky) patří k nejlépe vyvinutým a dochovaným v České republice
.

Jde o jedinečný geomorfologický výtvor s kulovitou odlučností žuly - ve skalních útvarech jsou vyvinuty pozoruhodné tvary jako skalní mísy, křesla a výklenky, jejichž vznik je podmíněn erozním účinkem dešťové vody a již zmiňovanou kulovitou odlučností žuly.

Geologie: *)

Vrcholová žulová skála s max. výškou 10 m, pravidelně rozpukaná, na vodorovných plochách jsou pozoruhodně vyvinuty drobné tvary zvětrávání. Na vrcholové skalce jsou tři stupňovitě nad sebou položené skalní mísy s odtokovými žlaby, často naplněné vodou, dále jedna dvojitá mísa a skalní sedadla. Geologicky patří území k bazičtější části žulovského plutonu. Na žulovém podloží se vyvinula mělká vrstva vysychavého podzolu.

Zvířena: *)

Zoologický průzkum nebyl proveden, vyskytuje se zde běžná fauna. V několika tůních se rozmnožují, čolek velký, čolek horský, čolek obecný a skokan hnědý. Z bezobratlých tu žijí např.: plovatka toulavá, okružanka rybničná, kýlnatec čočkovitý, jepice dvoukřídlá, šídlo modré a potápník vroubený.

Květena: *)

V okolí skal roste vesměs nepůvodní smíšený les s převahou buku lesního a s příměsí borovice lesní,dubu letního a břízy bělokoré. Jednotlivé stromy rostou i na skalách. V podrostu je řídký ostrůvkovitý porost s převahou borůvky černé, biky bělavé, vřesu obecného, metličky křivolaké, kapradě samce a třtiny křovištní. Neskalních štěrbinách roste osladič obecný, sleziník severní aj. Mechová vegetace je poměrně chudá, převažuje ploník jalovcový.

*) zdroj: Chráněná území ČR, svazek VI. Olomoucko, okres Jeseník, vydala Agentura ochrany přírody a krajiny

Pro zajištění ochrany této přírodní památky není dovoleno ohrožovat nebo měnit její dochovaný stav ani dochovaný stav jejího okolí včetně ochranného pásma 50m od hranice přírodní památky. Jakékoliv úpravy přírodní památky a jejího okolí lze provádět jen se souhlasem orgánu ochrany přírody.

Galerie

 


  © 2001 - 2020   RYCHLEBY.CZ  |  Licenční podmínky 6 322 279 / 1 542 019    |     Dostupnost webu: 99.98%