NÝZNEROVSKÉ VODOPÁDY

(vodopády Stříbrného potoka)
Mapa

Nýznerovské vodopády - vyhlášeny přírodní památkou v roce 1965.

Geomorfologicky významná kaňonovitá soutěska v krystalických břidlicích na Stříbrném potoce se skalními prahy. Vodopády a kaskády s erozními a evorzními jevy, nemající na území Rychlebského a Jesenického regionu obdoby.

Na rozdíl od eroze - což je výmol vzniklý odstraňováním části povrchu zemského proudem tekoucí nebo vlnící se vody, je evorze výmol vzniklý vymíláním skály vířivým vodním proudem. Vytváří jamky, mísy, "obří hrnce", jámy a kotle zhruba polokulovité, kuželovité nebo válcovité, až několikametrových rozměrů, s ohlazenými nebo spirálně žebrovitými stěnami. Je častá v peřejích a pod vodopády.

Geologie: *)

Soutěska svírající koryto Stříbrného potoka a vytvářející skalnaté prahy, které daly vznik soustavě kaskád a peřejí s vyvinutými evorzními a erozními jevy. Délka soutěsky je asi 110 m, šířka v nejužším místě se pohybuje kolem 2-5 m, nejvyšší stupeň má výšku 3 m. Úsek toku s kaskádami překonává výškový rozdíl 14 m, spád proudnice v tomto úseku je 8°. Geologické podloží Stříbrného potoka je tvořeno metamorfovanými horninami. Kaskády se vyvinuly v místě, kde Stříbrný potok protíná mocnou žílu vyvřelé horniny, jejíž složení odpovídá mylonitizovanému amfibolickému gabru s velkými zrny tmavozeleného amfibolu a příkrým sklonem břidličnatosti ( 75 až 80°).

Zvířena: *)

Běžná středoevropská lesní fauna, zajímavý je nález plže modranky karpatské. Pstruh obecný byl ve Stříbrném potoce pozorován i nad vodopádem. Dominující složkou rheozoobentosu jsou jepice, pošvatky chrostíci, zajímavý je výskyt číhalky pospolité.

Květena: *)

Smíšený porost na strmých svazích má skladbu blízkou přirozené, místy je výškově i věkově rozrůzněn. Porost tvoří převážně smrk ztepilý, buk lesní, javor klen, jilm horský, jedle bělokorá, líska obecná a zimolez černý. Severní část tvoří smrkový porost s vtroušeným bukem. Vlhká skalní stanoviště jsou zajímavá prolínáním druhů jak vápencových, tak silikátových podkladů. Za zmínku stojí mj. mechorosty, hřebenatka měkkounká, Diphyscium foliosum, Fissidens pusillus, Gymnostomum aeruginosum, Neckera complanata a N. crispa.

*) zdroj: Chráněná území ČR, svazek VI. Olomoucko, okres Jeseník, vydala Agentura ochrany přírody a krajiny

Pro zajištění ochrany této přírodní památky není dovoleno ohrožovat nebo měnit její dochovaný stav ani dochovaný stav jejího okolí včetně ochranného pásma 50m od hranice přírodní památky. Jakékoliv úpravy přírodní památky a jejího okolí lze provádět jen se souhlasem orgánu ochrany přírody.

Galerie

 


  © 2001 - 2020   RYCHLEBY.CZ  |  Licenční podmínky 6 322 302 / 1 542 025    |     Dostupnost webu: 99.98%