KAMENNÁ

ZANIKLÁ OSADA

Mapa

Osada Kamenná (vývoj názvu: rok 1692 - vom Steingrunde, 1710 - in der gemein stein grundt, 1763 - Steingrund, od roku 1924 Kamenná) dostala jméno, jež bylo pomístným označením údolí, ležícího ve výšce 600 metrů.
S osazováním osady se začalo kolem r. 1690, kdy byly dávány v dědičné držení pozemky, které měli poddaní předtím v pachtu. Půda zde byla tak chudá, že její majitelé nebyli povinni ani robotami a odváděli jen malý nájem. Sto let později získali osadníci nové příděly pozemků od vrchnosti, a to 24 šeflů pastvin a 75 šeflů lesa za cenu kolem 1500 zlatých, zaplacených 24 nabyvateli. Pastviny skoupila obec sama. 

Život zdejších lidí byl neobyčejně těžký, protože i zemědělci museli dokupovat obilí. Hlavním zaměstnáním byla nebezpečná práce v lesích a mezi muži se zřídka našel ten, kdo by při ní neutrpěl zlomeninu nohy. R. 1723 žilo v osadě 23 rodin, kterým bylo dovoleno postavit si mlýn. Velká vzdálenost do skorošické školy přinutila správu obce, která neměla ani šoltyse, aby se dětem postarala o školní vyučování. Zprvu zde učili příslušníci hraniční stráže, pak i lesníci. Školu postavila vrchnost teprve r. 1837. R. 1816 si postavili osadníci kapli, v níž se občas konaly bohoslužby. R.1836 tvořilo obec 38 dřevěných domů s 281 obyvateli. Kromě hospody a mlýna tu byla v provozu jedna potašovna.

Do 2. světové války se osada úspěšně rozrůstala, většina domů již byla nová a zděná s kvalitní střešní krytinou, roku 1937 byla postavena místním hasičským sborem hasičská zbrojnice a zakoupena stříkačka. Osada měla také zpracován plán svého rozvoje, ale po roku 1945 již bylo vše jinak. Obyvatelstvo bylo odsunuto a ves zůstala prázdná, dosídlení zde neproběhlo z důvodů odlehlosti a cílená a bohužel nutno říci dokonalá demolice ženijními vojsky v roce 1961 jen zpečetila osud této horské osady.

Plány nové výstavby v předválečném období (rozmezí let 1930 - 1940), dokazující snahu o rozvoj osady.

Najdeme zde např. plány uskutečněné stavby hasičské zbrojnice včetně povolení, dále 2 různé plány na výstavbu nové školy, hostince, několika dalších domů a hospodářských stavení.

Škola (1938)Škola (1937)Kůlna a mlatHospodářské stavení (1938)Dům + stáj + mlat + kůlna (1937)Dům a hospodářské stavení (1936)Hostinec a obytný dům (1932)Dům a hospodářské stavení (1928)
Žádost o povolení stavby (1937)
Hasičská zbrojnice (1937)
Dům (1936)
Hostinec a obytný dům (1932)

Současný stav

Po bývalé osadě nezůstaly bohužel žádné známky, žádná budova, žádné zdi a většinou ani žádné stopy v terénu.
Nutno poznamenat, že narozdíl od mnoha jiných německých osad zde probíhala demolice v roce 1961 velmi pečlivě a důkladně, což je z dnešního pohledu velmi smutné, protože se jednalo o osadu narozdíl od jiných dobře zachovalou a udržovanou, s převahou nových zděných domů a stavení s kvalitní střešní krytinou i zázemím, byla zde škola i poměrně početný hasičský zbor s novou zbojnici a stříkačkou. Osada měla také vypracováno mnoho nových plánů svého rozvoje a nikterak jí nevadila jistá odlehlost, která se jí ovšem po válce stala tak osudná. V rychlebském regionu se po odsunu německého obyvatelstva nedařilo dosídlovat ani obce s daleko příznivější polohou a tak byla osada Kamenná zařazena z důvodů bezpečnostních, hospodářských, hygienických i politických do seznamu osad určených k likvidaci. Z jakých důvodů zde ale proběhla demolice tak pečlivě zatím není známo.
Jen shodou náhod zůstala stát jediná kamenná podezdívka velkého domu v horní části osady a betonový základ hospodářského stavení. A tak jen díky těmto pozůstatkům je dnes možné přesně určit polohu bývalých domů, kostelíku, hasičské zbrojnice, chodníků a ostatních stavení.

Galerie

 


  © 2001 - 2020   RYCHLEBY.CZ  |  Licenční podmínky 6 322 277 / 1 542 019    |     Dostupnost webu: 99.98%